گذری بر زندگینامه، آثارو نظریات چارلز هورتون کولیزندگینامه:


"چارلز هورتون کولی درگوشه محوطه کالج آن آربر وابسته به دانشگاه میشیگان زاده شدوتقریبا" همه زندگی اش رادرهمین محیط به سربرد.خانواده کولی ریشه درنیوانگلندداشت.این خانواده ازبازماندگان بلافصل پنجاهمین کولی اند که پیش از1640نزدیک اسپرینگ فیلدماساچوست اقامت گزیدند."(لوییس کوزر-420-1373)پدرکولی مردی بلندپروازبودباوجودیکه متعلق به یک خانواده کشاورزبودبخاطرورزیدگی وتلاشی که داشت توانست درامورحقوقی آوازه ای پیداکند.ولی ارتباط کولی باپدرش سردبود"چارلزکه چهارمین فرزند این قاضی سرشناس بود،زمانی چشم به جهان گشوده بودکه خانواده اش پایگاه ممتازی کسب کرده بود- اوکم رو ونیمه معلول بودوازلکنت زبان شدیدرنج می برد، همبازی های اندکی داشت وبیشتربه خیالپروری ومطالعه درتنهایی گرایش داشت"(لوئیس کوزر-420-421-1373)کولی پس از به پایان رساندن دوران تحصیل ومطالعه دقیق آثارداروین.اسپنسرتصمیم گرفت درسال1890برای ادامه تحصیل دراقتصادسیاسی وجامعه شناسی به دانشگاه میشیگان برگردد.رساله دکترایش رابعنوان"نظریه حمل ونقل"نوشت که خودیک بررسی پیشگامانه دربوم شناسی انسان بود ودر1894درجهدکتراگرفت."کولی رتبه های دانشگاهی رابه سرعت پشت سرگذاشت اودر1899به استادیاری ودر1904به دانشیاری رسیدوسه سال بعدبه مقام استادی دست یافت"(لوئیس کوزر-422-1373)کتابهای کولی به تدریج وبراساس یادداشتهای تهیه شده دریک دوره طولانی نوشته شده بودند.سرشت بشری وسامان اجتماعی در1902منتشرشد،اماقرینه ،آن سازمان اجتماعی هفت سال بعدبه چاپ رسید.سومین اثراوفراگرداجتماعی،پس ازیک فاصله 9ساله در1918منتشرشد."(لوئیس کوزر-423-1373)"شهرت کولی بعلت داشتن افکاروبصیرت یکسان بادورکیم نیست بلکه در شرکت بحرانی در مشکلات درونی شدن است.("cooley-human nuture .179-1902)تاکیدهمیشگی اوبروابستگی متقابل همه اجزای کل اجتماعی ومخالفت مدام اوبافردگرایی فایده گرایانه انگلیسی،ریشه دراعتقادبه خوبی ویک پارچگی اجتماعی دارد.(لوئیس کوزر،423-1373)کولی زندگی بس بی حادثه ای داشت ودراواخرسال1928وضع جسمانی اش به وخامت گراییدودرهفتم ماه مه 1929براثرسرطان چشم از این جهان فروبست..
خودآئینه سان:


منظورکولی ازخودآئینه سان همان ظرفیتی است که انسان داردتاخودخویش رابه گونه ای بنگردکه هرپدیده اجتماعی دیگررامی بیند(دکترمهدوی- culture sity )."خود اجتماعی درواقع عقیده یاسیستم عقایدی است که اززندگی ارتباطی گرفته شده،که پروردهءذهن است."( cooley-human nuture 179-1902)کولی معتقدبودکه شناخته های جهان اجتماعی،اجزای سازنده ذهن شناسا و خود به شمار می آیند.(لوئیس کوزر409-1373).اندیشه یامفهوم خود بخاطرمرتبط بودن بااشتغال ذهن به اشخاص دیگر،همواره عبارت از وقوفی اززندگی آدمی است که جنبه خاص وتفاوت یافته ای دارد(جی.اچ آبراهامز478-1364).بنابه اعتقادکولی،خوداغلب یک خود اجتماعی است یک (خودآئینه ای)،که متکی بر سه عنصراصلی است:1-تصورحضورمابرای سایراشخاص2-تصورقضاوت آنهاازحضورما3-برخی اقسام (خوداحساسی)،نظیرغروریاخودپسندی.(توسلی.297-1380).ماازاینکه درحضوریک آدم روراست،متجاهل واهل طفره جلوه کنیم،درحضوریک فردشجاع،بزدل معرفی شویم،درچشم یک شخص مبادی آداب،بی نزاکت بنظررسیم و...،احساس سرشکستگی می کنیم . خود را می توان نوعی قلعه ذهن به شمارآورد که ازبیرون دارای استحکامات وازدرون دربرگیرنده گنجینه های دستچین شده است وحال آنکه عشق،سهم تقسیم ناشده ای ازمابقی کائنات است."بینشهای کولی درزمینه روانشناسی اجتماعی دارای نفوذوتا ثیر بوده است کولی به موضوع" آگاهی"علاقه داشت ومعتقدبودکه نباید آنرا از زمینه اجتماعیش جدا کرد."خودآیینه سان"وی بدین معناست که انسانهاآگاهی کسب می کنندواین آگاهی درکنش متقابل ومداوم اجتماعی شکل می گیرد ." (محمودنیا اسماعیل .سایت اندیشه.).کولی سپس می افزاید که" جامعه همان همباختگی و تاثیرمتقابل خودهای ذهنی است.من ذهن شمارادرنظرمی گیرم وبویژه توجه می کنم که ذهن شمادرباره ذهن من چه می اندیشدوذهن شمادرموردآنچه که ذهن من درموردذهن شمامی اندیشد،چه نظری دارد.من ذهن خودم رادربرابرذهن شمامی آرایم وازشما نیز چشم دارم که ذهن خودتان را در برابر ذهن من بیارایید.هرکسی که نتواندیانخواهداین کارراانجام دهد،کاملا"به بازی گرفته نمی شود"(لوئیس کوزر-411-1373) .(من)عبارت ازنوعی گرایش پیکارطلبانه اجتماعی است که برای حفظ وتوسعه جای خوددرجریان عمومی گرایش هاتلاش می کندتاجائیکه بتواندبه شدن می پردازد.همانطورکه سراسر زندگی به این کاراشتغال دارد.تصورجدا بودن آن ازجامعه بطالت فاحشی است که کسی که آنرابعنوان یکی ازواقعیات زندگی،واقعا"دیده باشد نمی تواندمرتکب چنین بطالتی شود.(جی.اچ آبراهامز479-1364).درمواردبسیار،تصوری که شخص ازخودداردبرتصوری که دیگران از"خود"اودارند،منطبق نمی شود،زیراعواطف اومداخله می کنندو براثرآنها،تصوری که اوازجلوه خویش نزددیگران داردونیزتصوری که او از قضاوت دیگران درباره آن جلوه دارد،ازواقعیت دورمی شود.بدین علت است که اکثر مردم معمولا"شخصیت خودراعالی ترازآنچه هست می دانند(آگ برن،فیلدینگ227-228-1380)

جامعه شناسی کولی:جامعه شناسی کولی بی گمان کلی گراست(لوئیس کوزر-411-1373)او"جامعه شناسی رایک علم عملی می دانست.بقول وی،آنچه ازعلوم اجتماعی حق داریم بخواهیم،این است که راهنمای عملی ماباشد"(جوزف روسک،رولندوارن335-1369)کولی درکتاب طبیعت انسانی ونظم اجتماعی می نویسد"یک انسان مجزاومنفرد چیزی نیست جز نوعی تجربه انتزاعی ناشناخته،به همین ترتیب جامعه نیزاگرمجزاازافرادآن درنظرگرفته شود،یک تجربه انتزاعی ناشناخته است"(توسلی-296-1380)"جامعه شناسی کولی یک جامعه شناسی مقدس ماب وپاک است،هنگامیکه اوازجامعه بعنوان یک ارگانیسم صحبت می کند،اونمی خواهدتمثیلی بازیست شناسی ایجادکندامااین وسیله ای برای اصرار بر ارتباط داخلی منظم بین مراحل اجتماعی است"( cooley-human nuture::185-179).کولی می گوید:"هرگاه که ما ... جامعه رابعنوان یک ارگانیسم مطرح می کنیم،مراد ما این است که جامعه مجموعه ای ازانواع فراگردها را شامل می شود که ه ریک ازآنها براثرعمل متقابل بافراگردهای دیگرزنده وبالنده است، این فراگردها کل یکپارچه ای رامی سازندکه هرآنچه دریکی ازاجزای آن پیش آید،بربقیه تا ثیرمی گذارد"(لوئیس کوزر-411-1373)."نظریه شخصیت وارتباط آن باجامعه"که کولی مفهوم وابستگی وانفکاک پذیری فردوجامعه راکمال بخشید.این جملات از اوست"خویشتن وجامعه همزاد یکدیگرند"و"آگاهی اجتماعی قابل تفکیک ازخودآگاهی نیست"(جوزف روسک ورولندوارن335-1369)کولی عوامل موثردرتمایزات طبقاتی راچنین برمی شمارد:1-عدم تجانس قومی درجامعه2-عدم ارتباط گروه های اجتماعی3-کندی تحرک اجتماعی جامعه هایی که دیرگاهی دریک مرحله بمانندیابه کندی تغییرکنندمجال هایی پدید می آورندتا اختلافات طبقه ای موجود تثبیت وریشه دار و پردامنه شوند.(آگبرن-فیلدینگ-207-1380).تمایل شخصی مثل همه جنبه های شخصیت بیان کننده عناصر اجتماعی وموروثی دست نیافتنی است وفهمیده نمی شود و قابل پیش بینی نیست مگردرارتباط بازندگی عادی وروزمره(cooley-human nuture - 1850-179)یک فرد جدا ازجامعه،مفهوم مجردی است که هیچ کس نمی تواندتصورش کند،به همین منوال،جامعه ای که جداازافرادباشدنه وجودداردونه قابل تصوراست(روسک ووارن-335-1369).تاءثیرصورت گرایی برشخصیت این است که زندگی رابکشیدوآنرابعنوان قربانی بی عاطفگی ورضایت ازخودوسازمان شکنی رهاکنندوازجهت دیگردرحالت فردی بعنوان ذهن بدون قدرت ووفاداربه کل وبدون اصول بزرگترگروه های نخستین ودومین:ومهم ترهدایت که ازچنین بیعت هایی سرچشمه می گیرد-نماینده می شود( که ازچنین بیعت هایی سرچشمه می گیرد-نماینده می شود( . cooley-human nuture 185 -179)


گروههای نخستین:افراد انسانی درآغا ز زندگی"به گروه های کوچکی مانند خانواده گروه همسالان می پیوند وبا تمام وجود در فعالیتهای این گروه ها شرکت می کنند".(cooley،یک مطالعه ازذهن-1909)"به اعتقادکولی احساساتی نظیر و فاداری،صمیمیت وپیوستگی با دیگران دراین گروه ها آموخته می شود.صفات مشترک گروه های نخستین عبارتند ازرابطه چهره به چهره وفاداری،پیوستگی عاطفی،همکاری نزدیک وروابط دوستانه"(محسنی منوچهر-122-1376)عمده ترین معنای تقدمی بودن آنها این است که درشکل دادن و بوجود آوردن ماهیت اجتماعی وآرمان های اجتماعی فرد اهمیت اساسی دارند.(آبراهامز.468-1364)ازنظرروانی،نتیجه این تجمع صمیمانه،نوعی حل شدن افراد در کل مشترکی است که دست کم درمورد بسیاری ازهدفها،زندگی فردی هرکس بازندگی وهدفهای گروه آمیخته می گردد .(قرایی مقدم.175-1377)گروه های نخستین کاملترین تجربه وحدت عمومی هستند و ماهرانه ترین ارتباط ها هستند(کولی-یک مطالعه ازذهن-1909)کولی خانواده را اولین وایده ال ترین مثال برای گروه نخستین می دانست،گروهی که وظیفه آن نگهداری وحمایت از موجود انسانی است وخالق زیباترین احساسات شناخته شده بشری است.(دکترمحمدصادق مهدوی/فرزندسالاری)دراندیشه کولی،مفهوم خودآینه سان وگروه نخستین،درهم بافته اند.حساسیت نسبت به اندیشه دیگران-حساسیت در برابر رویکردها،ارزش هاوداوری های دیگران که بنظر کولی شاخص یک فرد بالغ است- را تنها می توان درکنش های متقابل ونزدیک صمیمانه گروه های نخستین پرورش داد(لوئیس کوزر.414-1373).گروه نخستین،دراجتماعی شدن کودکان،نقش بسزایی دارد و رابطه ای که بین اعضاءآن وجوددارد،رابطه ی عمیق ودامنه دار که تمام شخصیت فرد را زیر پر و بال می گیرد ومنع ادراکات مادرباره عشق-آزادی،عدالت است.کلیه اصول اخلاقی وارزنده موجود درمناسبات بشری براین مبنا قرار دارد(قرائی مقدم.176-1377)گروه های دومین یاثانوی:(secondary group)انواعی ازگروه های اجتماعی هستند که"کولی"ازآنها بعنوان گونه ای درمقابل گروه های نخستین یاد می کند."به اعتقاد کولی گروه هایی ثانوی هستند که حالت رسمی دارند و روابط میان افراد درآنها کمترمبتنی براحساس وعاطفه است.(محسنی-124-1376)گروه هایی که طبق قراردادهاوضرورت های اجتماعی تشکیل می شوندوعضویت دراین گروه ها بنا به میل افراد ومطابق مصالح زندگی آنهاست (قرائی مقدم.176-1377)رابطه دومین آن است که فقط شامل بخشی ازشخصیت فرد می شود.(آگ برن-فلیدینگ-159-1380)جوامع صنعتی کنونی،برخلاف جوامع کشاورزی قدیم،کمترفرصت برای پرورش روابط نخستین فراهم می آورند ودرنتیجه به قدرجامعه های فلاحتی دارای یگانگی نیستند.در این گروه ها افراد ممکن است باهم ارتباط داشته باشند فقط به منظور فایده شخصی ازاین ارتباط . درچنین گروه هایی چیزهای دیگربعنوان منشا سود برایشان دارای ارزش شود."(coolly-یک مطالعه از ذهن-1909) درموردگروه های ثانوی می توان ویژگی های مختلف ازجمله خصوصیات زیررا عنوان کرد:1-روابط افرادبراساس روابط غیرفردی است.2-ارتباط رسمی است.3-روابط غیررسمی وارتباطات غیرمستقیمی که بین افراد بوجود می آید، زاییده بازتاب های احساسی وعاطفی افراد است.4-ارتباطات درگروههای دومین بطورعمودی وافقی است وبه طریق رسمی بامقامات مافوق ومادون وهم ردیف وهمکاران خود رابطه برقرار می نماید.5-ارتباط افراد به خاطراستمراروبقا جریانات وفعالیتهای اجتماعی گروه به صورت تکراری ویکنواخت است.6-بخاطرهمزیستی ورفاه بیشتر،هماهنگی وهمکاری برپایه اعتقادات وتبعیت ازموازین اجتماعی وفرهنگی پایه ریزی می گردد.7-بعلت نامحدود بودن حیطه فعالیت،گروههای دومین دارای تشکیلات ترکیبی ازواحدهای مختلف می باشد(امان الله قرائی.176-1373)جامعه پذیری همنوایی فرداست باهنجارهای گروهی.هنجارگروهی(group norm)رفتارگروهی معین است مبتنی بریک یاچندارزش گروهی(group ralue)وارزش گروهی به هرنمودی گویندکه بیش وکم مورداعتنای گروه باشدهمنوایی شخص باهنجارهای اجتماعی که مایه جامعه پذیری است دوچیزداردبامجاب شدن(conviction)یاهمنوایی عمقی واجابت کردن(compliance)یاهمنوایی سطحی.همنوایی سطحی شخص رابرآن می دارد که فقط به قصد حفظ ظاهر، در رعایت هنجارها بکوشد ولی همنوایی عمقی فرد را به قبول باطنی هنجارها بر می نگیزد.جامعه پذیری وقتی تام وتمام است که فردبه درونی کردن((inter naliztionهنجارهای اجتماعی بپردازد،این هم درصورتی امکان می یابد که بین فرد وجامعه وفاق کافی برقرار باشد.درجوامع امروزی همنوایی سطحی زیاد وعمقی کم دارد(آگ برن- فیلدینگ-169-168-1380)امروزه باالهام گرفتن ازکارکرد مفید وسازنده گروه های نخستین درمراکز درمانی،اجتماعی وتوان بخشی درمانهای گروهی متداول شده ودراغلب موارد،این درمانها نیزاثرمفیدی درمعالجات ومداوای اعضای گروه دارد.(قرائی-190-1377 )


روش کولی:اوچنین استدلال می کردکه بررسی کنش های انسانی بایدمعناهایی را که در برمی گیرد که کنشگران انسانی برای موقعیت اجتماعی شان قایلند،ازاین روی،این بررسی باید ازصرف توصیفرفتار انسانی فراتر رود،کولی وهمفکرانش تاکیدمی کردندکه جامعه شناسی حیوانی می تواندذ برتوصیف حیوانات مبتنی باشد ،چرا که مانمی توانیم بدانیم که حیوانات چه معناهایی به فعالیت هایشان نسبت می دهند اما جامعه شناسی انسان باید راه دیگری را درپیش گیرد،زیرا که می تواند قوانین رفتاری انسان هارا درمعانی ذهنی افراد کنشگرجستجو کند(کوزر.416-1373)کولی میان"دانش مکانی یامادی"ودانش شخصی یااجتماعی"تمایز قائل شده بود(کوزر-416-1373)کولی می گویداگرچه دانش ماازدیگران یک دانش رفتارگرایانه است...اما اگربا همدلی همراه نباشد،این دانش هیچ عمقی نخواهدداشت و از ویژگی یک بصیرت انسانی بی بهره خواهد بود.کاربرد کولی از روش فهم همدلانه بر اثر تاثیر بیش از حد ذهن گرایانه ودرون نگرانه او کمی آسیب دیده بود ونیز قائل نشدن تفکیک ضروری میان معنایی که همه انسانها در روابط متقابلشان با دیگران به اعمالشان نسبت می دهند.کولی نیز مانند ماکس وبر و همفکران آلمانی او،تاکیدش بر این بود که بررسی جهان اجتماعی انسان،باید بر کنکاش معانی ذهنی ای مبتنی باشد که کنشگران انسانی به کنشهایشان نسبت می دهند و یک چنین معانی را باید بیشتر ازطریق"فهم"مورد بررسی قرار داد تا از طریق اتکای محض بر گزارش رفتار.(لوئیس کوزر-417-1373)در مشابهت اساسی اینها باید،از راه تجربه مبنای اندیشه ها و احساسات مشابه در ذهن انسان را جستجو کرد در اینها(هر جا که باشند)فطرت انسانی موجودیت پیدامیکند(آبراهامز-475-1364)فلسفهاجتماعی کولی پایه در این عقیده داردپیشرفت بشر ،شامل گسترده شدن دائمی همدردی و عشق بشر میشود(cooley،یک مطالعه ازذهن-1909)"georgeh.medنوشته است که افکار اجتماعی کولی مانند جامعه ای است که به آن تعلق دارد و او می توانست سلامت مراحل پیشرفت جامعه نرمال را تخمین بزند او خوشبینی را پایه گذاری کرد و همچنین ایده آل گرایی رمانتیک را بوجود آورد (cooley،یک مطالعه ازذهن-1909)"

 

» خلاصه کتاب جهان رها شده گیدنز :: ۱۳٩٢/٩/٢
» تحقیقات ارتباطی :: ۱۳٩٢/۸/۱
» نظریه های ارتباط جمعی :: ۱۳٩٢/٧/٢
» گزیده ای در باب ارتباطات انسانی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» توهم دانایی در عصر نادانی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» عصر مجازی و جرائم فضای سایبر :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» سوار بر موج چهارم :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» بازاریابی به زبان ساده (با بیش از ۱۰۰ نکته کاربردی) :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» چشم انداز کتاب در هزاره سوم :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» روابط عمومی از حاشیه تا متن :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» اصول سرپرستی و روابط عمومی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» مبانی کارآفرینی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» گلایه از خدا و جواب سپهری :: ۱۳٩٢/۶/٢۶
» روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» جوامع فراصنعتی :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» روزنامه نگاری سایبر :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» فضای سایبر چیست | CyberSpace :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه رسانه ای :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» تئوری آشوب و کاربرد آن در مدیریت :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» مفاهیم اگزیستانسیالیسم و اومانیسم :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» هارپ چیست؟ :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» غول های رسانه ای جهان :: ۱۳٩٢/۶/۴
» عکسی در طبیعت زیبای طالقان :: ۱۳٩٢/۵/٩
» عکس تیمی یادش بخیر :: ۱۳٩٢/۴/۱۸
» نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به روحانی :: ۱۳٩٢/۴/٢
» اگر بی‌تفاوت باشیم محیط ورزشگاه‌ها آلوده‌تر می‌شوند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» تراکتور از تیم‌های عربی انتقام می‌گیرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۵
» برخی از این داوران باید به خانه‌هایشان بروند :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» جملات زیبا و کوتاه از بزرگان :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» مکتب استقلالی ها فیر پلی باشد :: ۱۳٩۱/۱٠/۶
» عنوان مطالب شهرام اصغری :: ۱۳٩۱/۱٠/۵
» کوتاه ولی مفید :: ۱۳٩۱/٩/٧
» سیاسیون از اهالی ورزش درس بگیرند :: ۱۳٩۱/۸/۱۶
» ال کلاسیکو یا دنیای مد فوتبال :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» آیا فقط ورزشکاران می‌توانند دل مردم را شاد کنند؟ :: ۱۳٩۱/٧/۱
» با چنان عشقی زندگی کن... :: ۱۳٩۱/۴/٢۴
» اصفهان نصف جهان است اگر تبریز نباشد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» مطالب کوتا زیبا :: ۱۳٩٠/۱٢/۴
» مصاحبه شهرام اصغری با خلبان شجاع ایران زمین هوشنگ شهبازی :: ۱۳٩٠/۱۱/۶
» شاهکار دوم کاپیتان شجاع کشورمان هوشنگ شهبازی :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» مصاحبه با حمید استیلی سرمربی پرسپولیس :: ۱۳٩٠/٧/٢۶
» سایت خبرنگار :: ۱۳٩٠/٧/٢۶
» شعر بسیار زیبا :: ۱۳٩٠/۴/٧
» جواب دایی از اسپانیا به باشگاه پرسپولیس :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» یک شعر زیبا از مهران مدیری :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» نیم ثانیه قبل از سونامی :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» عملکرد موفق جواد نکونام در جدال با ستارگان بارسلونا :: ۱۳٩٠/٢/۵
» متن کوتاه و زیبای کلینیک خدا :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» شغل شریف خبرنگاری :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۴
» بیماری وسواس و درمان بدون دارو :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» بازوی قضا...صد کافر اندازد ز پا تا یک مسلمان پرورد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» ماجرا و داستان شهلا و لاله :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» فلسفه قیام عاشورا :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» چرا افکار عمومی از اعدام شهلا جاهد خوشحال نشد؟ :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» شعری زیبا از مولوی :: ۱۳۸٩/٩/۸
» نتایج نهائی بازی های آسیائی گوانگجو چین 2010 ...ایران چهارم شد :: ۱۳۸٩/٩/۶
» خدا آخر و عاقبت همه را به خیر کند :: ۱۳۸٩/۸/٩
» عشق از نگاه جبران خلیل جبران :: ۱۳۸٩/۸/٩
» خلاصه ای از داستان لیلی ومجنون به روایت نظامی :: ۱۳۸٩/۸/٩

 

 

/ 0 نظر / 215 بازدید