مثلث تبیین نظام اجتماعی :

 

کارکرد اجتماعی ( social function): کارکرد اجتماعی تنها در داخل یک رابطه ساختی قابل فهم و معنا است و بعبارتی هریک از جلوه های عینی و قابل مشاهده ای است که انطباق و سازگاری را ممکن سازد و هر پدیده ای دارای کارکرد (چه در جهت مطلوب یا نا مطلوب ) می تواند از کارکردی با نتایجی عینی برای نظام برخوردار باشد که به عمد معین شده باشد در آنصورت گفته می شود دارای کارکرد آشکار (manifest function) است حالت عکس کارکرد نهان (latent function ) خواهد بود .

جامعه پذیری (sociation ) : جریانی است که فرد طی آن عناصر و اجزا و روابط فرهنگی را درونی کرده و پذیرفته و بنا به آموخته های خود دست به عمل می زند .

اجتماعی شدن (socialization):جریانی است که فرد پس از یادگیری و فراگیری هنجارها و روابط فرهنگی جامعه بنا بر قوه تحلیل و تفسیری که در انسان موجود است خود را در مقابل یافته ها قرار می دهد و آنها را مورد نقد و بازبینی قرار داده و بنا بر دریافت مجدد و تفسیر خود از موقعیت چه در جهت تایید و یا رد آنها اقدام به کنش می کند .  

مبانی جامعه شناسی

تعریف جامعه شناسی از سه دیدگاه کلی ( اروپایی و آمریکایی و سوسیالیستی ):

- دیدگاه اروپایی : جامعه شناسان اروپایی در تعریف از جامعه شناسی بیشتر به ساخت و ترکیب جامعه و قالبهای کلی آن اهمیت می دهند .

- دیدگاه آمریکایی : برای جامعه آمریکایی آنچه که بیشتر از هر چیز اهمیت دارد روابط افراد و کنش های گروهی است ، جامعه شناسی در آمریکا به توصیف امور اجتماعی بطور جزئی می پردازد و بیشتر جنبه تحلیلی و تجربی دارد .

- دیدگاه سوسیالیستی : در کشورهای سوسیالیستی جامعه شناسی بیشتر متاثر از ایدئولوژی مارکسیستی و به هیاًت کلی جامعه نظر دارد و در صدد پیش بینی تحولات آن در آینده است .

تعاریف اصطلاح جامعه شناسی از دیدگاه صاحبنظران علوم اجتماعی :

- کارل مارکس و تالکوت پارسنز و ...  جامعه شناسی را مترادف با ساخت اجتماعی (social structure) می دانند .

- امیل دورکیم جامعه شناسی را مظاهر جمعی (collective representations)

- ماکس وبر جامعه شناسی را کنش اجتماعی (social action)

دکتر سیف الله سیف اللهی در کتاب مبانی جامعه شناسی، جامعه شناسی را چنین تعریف کرده است :  

جامعه شناسی علمی است که به مطالعه روابط اجتماعی پرداخته ، با تبیین چگونگی و چرایی ، روند و ماهیت آن به انسان کمک می کند تا نیازهای زیستی ، اجتماعی و روانی خود را تامین نموده و به آن امنیت بیشتری بخشد .

دکتر منوچهر محسنی در کتاب مقدمات جامعه شناسی ، جامعه شناسی را چنین تعریف کرده است :

جامعه شناسی به کمک روش علمی خاص ، نهادها ، روابط و رفتارها ی اجتماعی انسان را از نظر ساخت ، کارکرد و پویایی و دگرگونی ، مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل و مقایسه و طبقه بندی قرار می دهد و با نگرشی ویژه به علل اجتماعی ، در جستجوی دستیابی به (قوانین اجتماعی) حاکم بر حیات اجتماعی است .

بطور کلی پاره ای از اختصاصات عمده جامعه شناسی را ( بعنوان یک رشته علمی ) به شرح زیر بیان کرده است :

الف : نخستین هدف آن دانشی است و نه اقدام

ب: عینیت ، نظم و رویه علمی

ج: گسترش قلمرو و تلاش موضوعی به ابعاد و مختلف و متنوع حیات اجتماعی و تخصصی شدن

د: اتکاء بر یافته های همه علوم اجتماعی

دکتر فرامرز رفیع پور در کتاب آناتومی جامعه منظور از جامعه شناسی را چنین بیان کرده است :

الف : بتوانیم جامعه و تمام اجزاء و فرایند ها و جریانهای درون آنرا با روشهای دقیق و قابل اطمینان بشناسیم . این شامل رفتارهای انسانها و روابط آنها با یکدیگر و اهداف و نیازهای آنها می شود .

ب: علل این رفتارها ، روابط و نیازها و ارتباط آنها را با هم بطور سیستماتیک تبیین کنیم .

ج: عواقب فرایند اجتماعی را نیز تحت شرایط خاص موجود و یا با در نظر گرفتن برخی از تغییرات ، تا حدودی پیشگوئی نمائیم .

دکتر حسین ابوالحسن تنهایی :

جامعه شناسی عبارت از علمی است که روابط متقابل اجتماعی نسبتاً پایدار (ساخت اجتماعی ) را در حالتهای ایستایی شناسی و پویایی شناسی اجتماعی در سطوح مختلف جامعه شناختی مورد بررسی قرار می دهد و بدینوسیله با گرایش بسوس تعهد اجتماعی در جهت شناخت معضلات و مسائل اجتماعی تلاش کرده و سعی در رفع آنها دارد .

  نقد تعریف جامعه شناسی و تفکر و تعمق در مورد یک تعریف درست از جامعه شناسی :  

علت اختلاف - کم و بیش زیاد - در تعاریف ارائه شده از این علم را باید در دیدگاه نظری و پایگاه مکتب جامعه شناسان جستجو کرد .ولی آنچه مورد توافق همگان بوده آن است که موضوع جامعه شناسی در هر سطحی که در نظر گرفته شود اعم از خرد و کلان و نیز ساخت اجتماعی در هر حالتی از ایستایی شناختی یا پویایی شناختی که بررسی گردد به ناگزیر بایستی با روش علمی مطالعه شود این اولین توافق عموم جامعه شناسان است .

( روش علمی عبارتست از شیوه عینی مطالعات شامل تعیین موضوع ، ضبط و جمع آوری داده های قابل گزارش ، بررسی و کنترل شده داده ها و بالاخره گزارش نتیجه آزمایش )

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد می توان با تعریف کوتاهتر و نسبتاً جامعی از علم جامعه شناسی توافق نمود : جامعه شناسی عبارت از آن رشته از معرفت بشری است که با روش علمی موضوعات و اعیان جامعه شناختی را مورد مطالعه قرار می دهد . همانطوریکه می بینید این تعریف به سه جز اصلی استوار است :

1- مقوله معرفت بشری

2- مبتنی بودن بر روش علمی

3- موضوعات و اعیان جامعه شناختی

بعنوان مثال جامعه شناسی صنعتی را چنین تعریف می شود :

آن جز از معرفت بشری که با روش علمی ، اعیان یک جامعه صنعتی را به بررسی می گیرد .

سپس در تحدید و تدقیق اعیان جامعه صنعتی می توان به مسائلی از قبیل مفهوم کار ، روابط کار ، نیروی کار ، نوع ابزار ، قشربندی و ... اشاره نمود .

 

جهانی شدن

آنتونی گیدنز

خلاصه کتاب موج سوم الوین تافلر

خلاصه کتاب تکوین جامعه شناسی نوین

خلاصه کتاب جهان رها شده گیدنز

اصول روزنامه نگاری

ژورنالیسم اینترنتی در ایران

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

مدل سوم ویلبر شرام

کمپین تبلیغات

مدیریت تبلیغات

برنامه ریزی رسانه ای

پیام های تبلیغاتی

تحقیقات بازاریابی

Marketing Research

دیوان شمس تبریزی (غزلیات)

جمشیدی:خوشحالم مرا با فردین مقایسه می‌کنند

تحقیقات ارتباطی متن آهنگ حقیقت داره دلتنگی

مدل سوم ویلبر شرام

کمپین تبلیغات

مدیریت تبلیغات

برنامه ریزی رسانه ای

پیام های تبلیغاتی

تحقیقات بازاریابی

(Marketing Research)

دیوان شمس تبریزی (غزلیات)

جمشیدی:خوشحالم مرا با فردین مقایسه می‌کنند

تحقیقات ارتباطی

متن آهنگ حقیقت داره دلتنگی

خلاصه تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات

انواع مدل های ارتباطی

خبر و اصول خبر نویسی

 

روابط عمومی از حاشیه تا متن

اصول سرپرستی و روابط عمومی

مبانی کارآفرینی

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

گلایه از خدا و جواب سپهری

روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه

روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه

جوامع فراصنعتی

روزنامه نگاری سایبر

فضای سایبر چیست

CyberSpace

روزنامه های الکترونیک

راهی به سوی توسعه رسانه ای

تئوری آشوب و کاربرد آن در مدیریت

مفاهیم اگزیستانسیالیسم و اومانیسم

هارپ چیست؟

غول های رسانه ای جهان

 

 

/ 0 نظر / 91 بازدید