عوامل مهم ایجاد جامعه اطلاعاتی

 

به مدیریت اطلاعات و نابودی گستره همگانی اشاره دارد ومعتقد است مدیریت اطلاعات نشانه ای از نابودی گستره همگانی است . آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم بوسیله کارشناسان روابط عمومی ، به سمت پذیرش پیام و دستکاری افکاری عمومی تغییر جهت داده است . تبلیغات و قانع کردن ، امروزه بطور معمول بعنوان عملی مغایر با مباحث عقلانی است که باعث جلوگیری از آگاه شدن مردم می شوند .درحالیکه مفسرین پیشین بطور کامل و به روشنی متقاعد شده بودند که جامعه مدرن بدون شفافیت ، نمی تواند بصورت آگاهانه دست به اقدام بزند.

هربرت شیلر:

ما در عصری زندگی می کنیم که در آن تولید و پخش اطلاعات با هر معیاری که در نظر گرفته شود در کل سیستم به فعالیتهای ضروری واجتناب ناپذیر تبدیل شده است . اطلاعات و ارتباطات ،عناصر بنیادی سرمایه داری است .

برای شیلر ،اصول بازار یک اجبار نیرومند در کالاسازی اطلاعات و به معنای دسترسی فزاینده به اطلاعات ،تنها به شرط  قابلیت فروش آن می باشد . قرار می گیرد.

او بر نابرابری های طبقاتی اطلاعات امروزه  بعنوان یک کالا مورد دادوستد  توجه می کند . و پافشاری او این است که نابرابریهای  طبقاتی عامل عمده پخش ، دسترسی و قابلیتهای تولید اطلاعات است .

به عبارت بهتر طبقه تعیین کننده  این است که  چه کسی ،چه اطلاعاتی را بدست می آورد و چه نوع اطلاعاتی را می تواند بدست آورد . پس بسته به جایگاه فرد در سلسله مراتب طبقاتی ، فرد ممکن است در انقلاب اطلاعاتی برنده یا بازنده باشد .

سومین مبحث کلیدی شیلر این است که جامعه ای که در حال انجام تغییر مهمی در زمینه های اطلاعات و ارتباطات است ،جامعه ای دارای نظام سرمایه داری شرکتی محسوب می شود یعنی سرمایه داری معاصر از طریق نهادهای شرکتی حاکمیت یافته وعمدتا بر تولید محصولات توسط چند شرکت محدود و سازمانهایی که عمدتا دارای ثروت کلان ملی و بین امللی می باشند استقرار یافته است .

جامعه اطلاعات ،بازتابی از اجبارهای سرمایه داری است . شرط لازم حمایت از مبارزه ملتهای فقیرتر بر پیشبرد امور خود ،چالش امپریالیسم اطلاعاتی است . محیط اطلاعاتی جهان کاملا از سوی ملتهای غربی مخصوصا آمریکا ساخته می شود .

اخبار ، فیلم ،موسیقی ،محتوای مطالب آموزشی و انتشار کتاب دقیقا“ نشانگر یک خیابان یکطرفه است حتی تحلیل گران غیر رادیکال نیز می پذیرند که ”وابستگی رسانه ای ” در تشکیل جریان بین المللی ارتباطات ،کاملا مشهود است .

جالب اینکه در اروپا یک نگرانی بسیار جدی در رابطه با سلطه فرهنگی وجود دارد بعنوان مثال در فرانسه ،سنتی دیرینه وجود دارد که با تهدید آمریکا برای ایجاد وحدت فرهنگی و از بین بردن تنوع فرهنگی از سوی تولیدات رسانه ای برتر ساخت آمریکا مخالفت می شود .

شیلر از چالش با امپریالیسم فرهنگی حمایت می کند و همه نیروها را به ایجاد یک نظم نوین اطلاعاتی درجهان فرامی خواند و از این رهگذر تاثیر چشمگیری در یونسکو برجای می گذارد. درحقیقت هنگامی که او به سمت پشتیبانی از چنین سیاستی گرایش پیدا کرد و زمینه مساعدی را در یونسکو برای اعمال سیاستهای ضد امپریالیستی بوجود آورد ، باعث کناره گیری ایالت متحده از آن سازمان شد .

وینیست مسکو : جامعه پولکی

جامعه ای است که عامل توانایی مالی در آن بعنوان یک نیروی تغییر کننده در فراوری و دسترسی به اطلاعات عمل می کند . هرچه مقام فرد در سیستم طبقاتی بالاتر باشد ، اطلاعاتی را  که بدست می آورد غنی تر خواهد بود . کشورهای پیشرفته که ثروتهای جهان در آنها متمر کز شده ، بهره مندان انقلاب اطلاعاتی هستند . انقلاب اطلاعاتی در یک جامعه طبقاتی زاده می شود از راه نابرابریهای موجود یا شاید برتر شدن آن ، بنابراین شکاف اطلاعاتی عمیق تر می شود زیرا آنان که از نظر اقتصادی و فرهنگی بر دیگران برتری دارند ، از راه دسترسی به منابع اطلاعاتی می توانند برتری خود را در برابر کسانی که در سطوح پایین سیستم طبقاتی قرار گرفته اند و بطور فزاینده بوسیله اطلاعات بی مصرف بلعیده می شوند ، حفظ می کنند. اطلاعاتی که می خندانند و لبریز از پرگویی هستند اما ارزش اطلاعاتی بسیار اندکی دارند .

ژان بودریار ،مارک پوستر و فرانسوا لیوتار  :

با بهره گیری از مفاهیم پست مدرنیزم به توضیح جامعه اطلاعاتی می پردازند – مشخصه بارز پست مدرنیزیم مخالفتش با هر چیزی است که شاید بتوان آن را سنت روشنگری در تفکر نامید .

ویژگی های اجتماعی پست مدرنیزم  عبارتند از :

ابراز مخالفت با هر مورد که اصول و رویه های مدرنیسم نامیده میشود . پس زدن هرکس که به تعریف استانداردها ، برای ما مشغول است – فرهنگ پست مدرن کامیابی خود را در تنوع ،کاروان شادی و خوشگذرانی های بی پایان می جوید . جستجوی حقیقت را امر بیهوده ای می داند و بجای آن از هر پیشامدی که به نوعی از نوبودن و تازگی خبر دهد ، استقبال می کند .

جستجوی اصالت را کنار می گذارد و از بی اصالتی ظواهر امور ، فناپذیری ، عامیانه بودن و ساختگی بودن آشکار امور دنیوی استقبال می کند . عصر پست مدرن تمامی ادعاهای واقعی بودن را انکار و همه چیز را ساختگی می داندو معتقد است که پرسش «این چه معنایی دارد » بی پایه واساس است . پست مدرن با فرهنگ پاره پاره به شکوفایی می رسد .

از نظر آنها ، باید تصورات محدود کننده نظیر یگانگی واخلاق وامثالهم را رها کرده و حق انتخاب برای لذت بردن از زندگی جایگزین آنها نمود.

پست مدرنیست ها معتقدند که روشنفکران نسبت به مردم کوچه و بازار از هیچ حق بیشتری در تشخیص حقیقت برخوردار نیستند و مردم عادی نیز به اندازه روشنفکران از کارایی و استعداد کافی برخوردارند .

ژان بودریار معتقد است که امروزه زندگی در یک جریان بی وقفه از حضور نشانه ها هدایت می شوند .و تنها نشانه وجود دارند به این ترتیب انسان نمی تواند از بی اصالتی بگریزد . و بطور منطقی این آگاهی پذیری عامه مردم بیانگر پدیده ای است که می توان آن را مرگ معنی دانست .

لیوتار معتقد است که آگاهی  واطلاعات عمیقا در اثر دواصل وابسته بهم تغییر کرده اند – اصل کاربرد داشتن و اصل کالایی شدن . کاربرد داشتن یعنی اطلاعات تنها هنگامی که بتواند برحسب معیار سودمندی توجیه شود گردآوری ، پردازش و فراوری می شود . کالایی شدن اطلاعات یعنی  اینکه با آگاهی واطلاعات بیش از پیش همانند یک کالا رفتار می شود.

ظهور پست مدرنیزم می گوید : که اگر اطلاعات  و آگاهی نتواند برحسب کارایی و اثربخشی توجیه شود ،کم ارزش می شود . بنابراین اکنون دسته هایی از کانونهای فکری ، بخشهای توسعه و تحقیق شرکتهای خصوصی و  گروههای فشار بوجود آمده اند که اطلاعات ودانش را برای مقاصد کارایی واثربخشی آن تولید کنند .

مانوئل کاستلز: درکتاب شهر اطلاعاتی

ایجاد شبکه های اطلاعاتی باعث تمرکز زدایی در جنبه های اقتصادی واجتماعیی می شود اما در تمصمیم گیری با تمرکز همراه است .

با اشاره به شهر پست مدرنیزم معتقد است که گرچه تهیه کنندگان اطلاعات که یک طبقه نوحرفه ای یا مدیریتی را شکل می دهند از نظر تعداد اندک هستند ولی از نظر فرهنگی در موضع مسلطی قرار دارند که به اصطلاح او ،یک طبقه اجتماعی برتری خواه هستند که شاید به ضرورت بر کشور حکومت نمی کنند ولی اساس جامعه مدنی را شکل می دهند .

شهر پست مدرنیزم شهری است که دو طبقه بالا و پایین در مقابل هم قرار دارند . مثلا درحالی که زندگی تولیدکنندگان نوی اطلاعاتی با شبکه رایانه عجین شده و با فعالیتهای جهانی همسو شده اند و بسیاری از آنان بازرگانانی همیشه در گردشند که رفت و آمدشان جنبه روزمرگی دارد .

افراد طبقه پایین همواره فاقد ابزارها و انگیزه های سفر به سایر مناطق دور از قلمرو خود هستند و دسترسی آنها یه اطلاعات مربوط به تجربیات گروهی است در حالیکه افراد در طبقات بالای اجتماعی هم می دانند که چگونه به اطلاعات دسترسی داشته باشند وچگونه آن را از منابع گوناگون بدست آورند .

 

رئوس کلی « اعلامیه اصول و برنامه عمل »
مصوب نخستین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی »

اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی در 12دسامبر 2003 درژنو تشکیل شده و اعلامیه اصول و برنامه عمل این اجلاس طی چندین بار در گردهمایی های تدارکاتی این اجلاس عالی مورد بررسی قرار گرفته بود ،به اتفاق آراء به تصویب رسید. به این ترتیب گام بسیار بزرگی برای همکاری بین المللی در استفاده از تکنولوژی های نوین اطلاعات وارتباطات در راه توسعه تمام جوامع برداشته شد.

اعلامیه اصول

در بالای این اعلامیه ،با عنوان «ایجاد جامعه اطلاعاتی یک چالش جهانی برای هزاره جدید »در 18 بند مطرح شد که بصورت کلی شامل تاکید در همگانی بودن ، تاکید بر دموکراسی ،توسعه پایدار و احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی و بر ارتباطات بعنوان محور اساسی جامعه اطلاعاتی و نیاز اصلی انسان و هیچ کس در هر جای دنیا که باشد باید امکان مشارکت در این جامعه را دارابوده و نباید از مزایای آن محروم گردد در این اعلامیه بر ضرورت توجه به تکنولوژیهای اطلاعات و ارتباطات بعنوان ابزار ونه بعنوان هدف مورد تاکید قرار گرفته و ضرورت مقابله با شکاف دیجیتال و تبدیل آن به فرصت دیجیتال تاکید گردید .و درنهایت به نض دولتها در پیشبرد این تکنولوژیها برای توسعه زیرساختها و دسترسی به اطلاعات ،ایجاد محیط مساعد وهمکاریهای بین المللی و منطقه اشاره گردید .

 

برنامه عمل

برنامه عمل مصوب این اجلاس که مکمل اعلامیه اصول مورد تصویب قرار گرفت دارای 6 بخش و 29 بند است که به حقوق بین المللی ،هدف ها ،نقطه نظراها و خط مشی ها توجه داشت و دستور کار همبستگی دیجیتال را بمنظور معرفی اولویت ها تشریح نموده است .

که در بخش ششم این برنامه با عنوان « بسوی مرحله دوم اجلاس جهانی سرای درباره جامعه اطلاعاتی »در تونس هدف های برگزاری دومین اجلاس این گردهمایی بزرگ بین المللی در جهت تهیه وتدوین سندهای نهایی مناسب در زمینه ایجاد یک جامعه اطلاعاتی جهانی و ترمیم شکاف دیجیتال و تبدیل آن به فرصت های دیجیتال و ارزیای چکونگی اجرای » برنامه عمل مصوب  اجلاس عالی ژنو در سطح های ملی ، منطقه ای و بین المللی مورد توجه قرار داده است

بیستمین کنفرانس گروهی یونسکو:

در این کنفرانس که در پائیز 1978 تشکیل شد اعلامیه ای به تصویب رسید که مفاد و اهداف آن به شرح زیر است:

*مفاد اعلامیه عبارت بود از:

1- کمک به آرمان کشورهای در حال توسعه برای برقراری یک نظم جدید جهانی اطلاعات و ارتباطات عادلانه تر و تعیین مبارزات کشورهای جهان سوم علیه امپریالیسم فرهنگی و خبری.

2- آزادی بیان و عقیده و اطلاعات به عنوان جزئی از حقوق بشر و آزدیهای اساسی و عاملی جهت تحکیم صلح و تفاهم بین المللی شناخته شد.

3- تعدد منابع خبری، دست یابی همگانی به اطلاعات و برخورداری روزنامه نگاران از آزادی در اطلاع رسانی، اهمیت پاسخ گویی و مشارکت همگان در تهیه اطلاعات یاداوری شد.

4- کمک نهادهای خبری به تحکیم صلح و تفاهم بین المللی و رساندن صدای کسانی که نمی توانند عقاید خود را بیان کنند به گوش جهانیان مورد توجه قرار گرفت.

*اهداف این کنفرانس:

1- تحکیم صلح و تفاهم بین المللی.

2- مبارزه علیه نژاد پرستی یا آپارتاید.

3- مبارزه علیه تحریک به جنگ از طریق وسایل ارتباط جمعی.

4- استقرار نظم اطلاعاتی جدید که باعث برابری جریان اطلاعات بین کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته شود.

اواخر دهة 70 در یونسکو و سازمان جنبش غیر متعهدها به دنبال ایجاد نظم نوین اقتصادی، بر استمرار یک "نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی بین المللی تاکید شد به نام NWICONew world Information & Communication Order =

این درخواست برای بازسازی دموکراتیک امکانات اطلاعاتی و ارتباطات بین المللی بود تا طی آن کشورهای پیشرفته غربی با همکاری کشورهای فراملی از رسانه ها و مراکز خبری جهان سوم حمایت کرده و در انتشار و انتقال اخبار و اطلاعات خود به دیگر کشورها از تبلیغات سیاسی و تجاری خود داری کنند.

از این رو مطابق با گزارش "شون مک براید" رئیس یکی از کمیسیونهای یونسکو تحت عنوان "یک جهان چندین صدا" فراخوانی صادر شد مبنی بر اینکه:

1- همه مردم بتوانند از ارتباط و دریافت اطلاعات به عنوان یک حق بهره مند شوند.

2- زنان، جوانان، اقلیتهای قومی و مذهبی و زبانی بتوانند به رسانه ها دسترسی داشته باشند.

3- سانسور و حتی ایجاد شرایط خود سانسوری باید لغو گردد.

4- از ویژگیهای رسانه ای مبنی بر یک سویه بودن جریان انتقال اطلاعات به نفع کشورهای غربی، همه مردم آگاهی پیدا کنند.

5- همه بتوانند به اطلاعات علمی و تکنولوژیکی دسترسی یابند.

6- هرگونه اطلاعات سیاسی که منجر به بی ثباتی سیاسی کشورهای خارجی شود محدود گردد.

7- همة کشورها بتوانند به طور برابر به فضا و طیف های الکترومغناطیسی دسترسی یابند.

 

» خلاصه کتاب جهان رها شده گیدنز :: ۱۳٩٢/٩/٢
» تحقیقات ارتباطی :: ۱۳٩٢/۸/۱
» نظریه های ارتباط جمعی :: ۱۳٩٢/٧/٢
» گزیده ای در باب ارتباطات انسانی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» توهم دانایی در عصر نادانی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» عصر مجازی و جرائم فضای سایبر :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» سوار بر موج چهارم :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» بازاریابی به زبان ساده (با بیش از ۱۰۰ نکته کاربردی) :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» چشم انداز کتاب در هزاره سوم :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» روابط عمومی از حاشیه تا متن :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» اصول سرپرستی و روابط عمومی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» مبانی کارآفرینی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» گلایه از خدا و جواب سپهری :: ۱۳٩٢/۶/٢۶
» روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» جوامع فراصنعتی :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» روزنامه نگاری سایبر :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» فضای سایبر چیست | CyberSpace :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه رسانه ای :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» تئوری آشوب و کاربرد آن در مدیریت :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» مفاهیم اگزیستانسیالیسم و اومانیسم :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» هارپ چیست؟ :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» غول های رسانه ای جهان :: ۱۳٩٢/۶/۴
» عکسی در طبیعت زیبای طالقان :: ۱۳٩٢/۵/٩
» عکس تیمی یادش بخیر :: ۱۳٩٢/۴/۱۸
» نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به روحانی :: ۱۳٩٢/۴/٢
» اگر بی‌تفاوت باشیم محیط ورزشگاه‌ها آلوده‌تر می‌شوند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» تراکتور از تیم‌های عربی انتقام می‌گیرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۵
» برخی از این داوران باید به خانه‌هایشان بروند :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» جملات زیبا و کوتاه از بزرگان :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» مکتب استقلالی ها فیر پلی باشد :: ۱۳٩۱/۱٠/۶
» عنوان مطالب شهرام اصغری :: ۱۳٩۱/۱٠/۵
» کوتاه ولی مفید :: ۱۳٩۱/٩/٧
» سیاسیون از اهالی ورزش درس بگیرند :: ۱۳٩۱/۸/۱۶
» ال کلاسیکو یا دنیای مد فوتبال :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» آیا فقط ورزشکاران می‌توانند دل مردم را شاد کنند؟ :: ۱۳٩۱/٧/۱
» با چنان عشقی زندگی کن... :: ۱۳٩۱/۴/٢۴
»

/ 0 نظر / 47 بازدید