جانعه شناس پروفسور رفیع پور

  مهندسی کشـاورزی با تخصـص در علوم اجتماعـی ـ اقتصادی روستائی از دانشگاه هوهن هایم ـ اشتوتگارت 52 ـ 1348 (73 ـ 1969) گذراندن دوره دکتری در مؤسسه جامعه شناسی روستائــی، روانشناسـی کاربردی و ترویج کشاورزی دانشگاه هوهن هایم ـ اشتوتگارت و آسیستان نیمه وقت و بعد تمام وقت در همان مؤسسه ۱۳۵۲(۱۹۷۳) در علوم اجتماعی (magna cum laude ) دکتری با درجه (بسیار خوب)1353(1974) چاپ رسالة دکتری به عنوان کتاب در آلمان 1353(1974) دوره " بعد از دکتری " در " روش تدریس " در دانشگاه کاسل، آلمان وقایع میانسالی : دکتر فرامرز رفیع پور در سال 1353 به ایران بازگشت و به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ملّی سابق) در آمد. وی جهت طی دوره تحقیقاتی علمی بار دیگر به کشور آلمان سفر کرد و در نتیجه تلاش روزافزون در سال 1365 به درجۀ پروفسوری از دانشگاه هوهن هایم مفتخر شد.از دیگر وقایع رخداده برای دکتر رفیع پور می توان به موارد زیر اشاره کرد:- 1359 (1980) تحقیق درباره سنجش نیازهای روستائیان یزدی

- 63 ـ 1361 (84 ـ 1982) دعوت به دانشگاه هوهن هایم به هزینه مرکز تحقیقات آلمان DFG
- 1365 (1986) اخذ Habilitation (رساله پروفسـوری) و venia legendi (اجازه تدریس در دانشگاههای آلمان به عنوان پروفسور از دانشگــاه هوهن هایـم ـ اشتوتگـارت بـر اساس رساله ارائه شده درباره "پویائی نیاز در برنامه ریزی رشد -1368(1989) چاپ رسالهHabilitationدرآلمان.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : - 1353(1974) استادیار گروه جامعه شناسی در دانشگاه ملی ایران (دانشگاه شهید بهشتی)

 مهندسی کشـاورزی با تخصـص در علوم اجتماعـی ـ اقتصادی روستائی از دانشگاه هوهن هایم ـ اشتوتگارت
52 ـ 1348 (73 ـ 1969) گذراندن دوره دکتری در مؤسسه جامعه شناسی روستائــی، روانشناسـی کاربردی و ترویج کشاورزی دانشگاه هوهن هایم ـ اشتوتگارت و آسیستان نیمه وقت و بعد تمام وقت در همان مؤسسه
۱۳۵۲(۱۹۷۳) در علوم اجتماعی (magna cum laude ) دکتری با درجه (بسیار خوب)
1353(1974) چاپ رسالة دکتری به عنوان کتاب در آلمان
1353(1974) دوره " بعد از دکتری " در " روش تدریس " در دانشگاه کاسل، آلمان


وقایع میانسالی : دکتر فرامرز رفیع پور در سال 1353 به ایران بازگشت و به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ملّی سابق) در آمد. وی جهت طی دوره تحقیقاتی علمی بار دیگر به کشور آلمان سفر کرد و در نتیجه تلاش روزافزون در سال 1365 به درجۀ پروفسوری از دانشگاه هوهن هایم مفتخر شد.
از دیگر وقایع رخداده برای دکتر رفیع پور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- 1359 (1980) تحقیق درباره سنجش نیازهای روستائیان یزدی
- 63 ـ 1361 (84 ـ 1982) دعوت به دانشگاه هوهن هایم به هزینه مرکز تحقیقات آلمان DFG
- 1365 (1986) اخذ Habilitation (رساله پروفسـوری) و venia legendi (اجازه تدریس در دانشگاههای آلمان به عنوان پروفسور از دانشگــاه هوهن هایـم ـ اشتوتگـارت بـر اساس رساله ارائه شده درباره "پویائی نیاز در برنامه ریزی رشد ".
- 1368 (1989) چاپ رساله Habilitation در آلمان.

مشاغل و سمتهای مورد تصدی : - 1353(1974) استادیار گروه جامعه شناسی در دانشگاه ملی ایران (دانشگاه شهید بهشتی)
- رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
- رئیس گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
- 68 ـ 1367(89 ـ 1988) استاد مدعو دانشگاه ویسکانزین ـ مدیسون

عضویت ها
• استاد دانشگاه هوهن هایم ـ اشتوتگارت، آلمان تا سال 2005
• عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران
• عضو شورای پژوهشی فرهنگستان علوم ایران
• عضو شورای پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی ایران
• عضو شورای دانشگاه شهید بهشتی تا 1384
• عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تا 1382
• عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
• عضو هیات امناء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
• سرپرست کمیته علوم اجتماعی شورایعالی برنامه ریزی تا سال 1386
• عضو کمیسیون علوم انسانی شورای پژوهش های کشور تا 1379
• رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 1382 تا خرداد 1385

سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : رفیع پور در کنار مسئولیت های آموزشی و پژوهشی در ایران، در دانشگاه هوهن هایم به عنوان پروفسوری به کار تحقیق و تدریس اشتغال دارد.
جوائز و نشانها : - استاد برتر کشور در سال ۱۳۷۵
- برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۵ به خاطر تالیف کتاب «جامعه روستایی و نیازهای آن»
-استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1371
- دانشجوی بورسیه DAAD در طی سالهای 1965-68

چگونگی عرضه آثار : «جامعه روستایی و نیازهای آن» عنوان پژوهشی است که فرامرز رفیع پور در ۳۲ روستای استان یزد انجام داده است و آن را به صورت کتاب روانه بازار نشر کرده است. مطالعه حاضر که می تواند به عنوان سرمشقی برای مطالعات روستایی بعدی تلقی شود، برای یافتن نیازهای عینی و ذهنی روستاییان استان یزد، یافتن ترتیب ارجحیت این نیازها، طبقه بندی روستاها به ترتیب عقب افتادگی و نیاز آنها طراحی گردیده است و نه تنها کتاب برگزیده سال ۱۳۶۵ شناخته شده، بلکه روشهای ساخته و پرداخته این پژوهش مورد استقبال محافل علمی آلمان نیز قرار گرفته است. کتاب مذکور از مهمترین کتابهای پژوهشی است که در دوره معاصر در عرصه جامعه شناسی روستایی نوشته شده است و از محبوب ترین کتابهای رفیع پور در سالیان اخیر محسوب می شود.

فعالیت های پژوهشی دکتر رفیع پور به قرار زیر است:
- تعداد مقالات :12 مورد
- تعداد گزارش های علمی :3 مورد
- تعداد سخنرانی ها:
المان : 4 مورد ،در آکادمی علوم اتریش:یک مورد،در امریکا :دو مورد ،در ایران:13 مورد
- راهنمایی پایان نامه های دکتری: 2 مورد
- راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد : 28 مورد

آثار :
    1  Rafipoor, Faramarz 1974: Das “ Extension and Development Corps “ im Iran. Eine empirische Untersuchung zur Feststellung effizienzrelevanter Faktoren und Beziehungen. Saarbruecken: SSIP,1974 2 ـ
      2  Rafipoor, Faramarz 1989 Beduerfnisse und Beduerfnisdynamik in der Entwicklungsplanung : Eine empirische Analyse zur Erarbeitung praxisrelevanter Ermittlungsmethoden in der Provinz Yasd/Iran. Frankfurt a.M: Campus, 1989
      3  آناتومی جامعه
      ویژگی اثر : تالیف-مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی. تهران: شرکت سهامـی انتشار. 1378 چاپ چهارم 1385.
4  آنومی یا آشفتگی های اجتماعی
      ویژگی اثر : پژوهشی درباره پتانسیل آنومی در تهران. شرکـت سروش 1378.
5  تکنیک های خاص در علوم اجتماعی
      ویژگی اثر : تهران: شرکت سهامی انتشار 1382 چاپ چهارم 1385
6  توسعه و تضاد
      ویژگی اثر : رفیع پور، در کتاب توسعه و تضاد خود که حاصل ?? سال تحقیق و زحمت مداوم وی است در جایگاه نقاد سیاست های توسعه، آن را موجب به هم زدن تعادل اجتماعی، افزایش نابرابری، تغییر ارزشها و پیدایش انواع مسائل و معضلات اجتماعی می داند. به عقیده وی این نابرابری باعث تغییر سریع ارزشهای معنوی به سوی ارزشهای مادی و بسط سودجویی و فردگرایی شده و نهایتاً رضایت اجتماعی و وحدت ملی را مورد تهدید جدی قرار داده است-: کوششی در جهت تحلیل علل پیدایش انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعـی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1376. چاپ ششم شرکت سهامی انتشار 1384.
7  جامعه روستایی و نیازهای آن 1364
      ویژگی اثر : تالیف،این کتاب ، در دوره چهارم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال معرفی و برگزیده شد. آشنایی با کتاب جامع? روستایی و نیازهای آن در این کتاب اهمیّت بررسی نیازها در رابطه با اهداف و انگیزه های گوناگون و سپس چارچوب تئوریکی پیدایش و پرورش نیازها در جوامع مختلف مطرح گردیده و آنگاه پس از ارائ? اطلاعاتی کوتاه درباره منطق? مورد بررسی (استان یزد) و تشریح مراحل مقدماتی پژوهش، روش های گوناگونی که جهت بررسی نیازها می توانند به کارآیند، مورد بحث قرار گرفته و در پی آن روش های بکارگرفته شده در این پژوهش تشریح شده اند. با ارائ? نتایج این پژوهش یکایک عوامل و متغیّرها، اهمیّت، کیفیّت و کمیت آنها توصیف و روابط بین آن عوامل با هم و با سایر متغیرهای بررسی شده تحلیل شده است. در خاتمه پس از ارائ? خلاصه ای کوتاه از مسئله، اهداف و اصول جامعه در رابطه با موضوع مورد بررسی و شرایط لازم برای دستیابی به آنها – چگونگی تشخیص نیازهای واقعی از یکسو و نحو? برانگیختن مردم به مشارکت از سوی دیگر بیان گردیده و به طور انتقادی یکایک اقدامات مورد بررسی قرار گرفته است. -. تهران : شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1370، (1364).
8  جامعه، احساس، موسیقی
      ویژگی اثر : تالیف
9  سرطان اجتماعی فساد
      ویژگی اثر : تهران: شرکت سهامی انتشار، 1386 برگزیده جشنواره فارابی به عنوان کتاب سال 1386
10  سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی و عوامل موثر بر آن
      ویژگی اثر : پژوهشی در سـه استان: اصفهان، فارس و خراسان. تهران : مرکز تحقیقات روستائی، وزارت جهاد سازندگـــی، 1372
11  علوم انسانی در ایران نگاهی از بیرون و درون
      ویژگی اثر : ناشر دانشگاه شهید بهشتی انتشار 1383
12  کارائی بیمارستانها
      ویژگی اثر : مقایسه ای در سه بیمارستان دولتـی، خصوصـی و آموزشی. تهـران : بشیر 1378.
13  کندوکاوها و پنداشته ها
      ویژگی اثر : «کندوکاوها و پنداشته ها»، مقدمه ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی کتاب دیگری است رفیع پور نوشته است و از ویژگی های بارز این کتاب تجدید چاپ های پی در پی آن است. به طوری که تاکنون بیش از ?? بار تجدید چاپ شده است. این کتاب نیز در قطع وزیری و در ??? صفحه به چاپ رسیده است که از پرطرفدارترین کتابهای رفیع پور در میان دانشجویان و نخبگان جامعه شناسی محسوب می شود. آنچه که رفیع پور در این کتاب مطرح می سازد همان «روشهای قابل اطمینان» دستیابی به شناخت به عنوان عنصر اساسی «دانش» می باشد که می بایست در مورد جامعه شناسی پیاده شود. -تهران: شرکت سهامی انتشار چاپ شانزدهم 1386، (1360).
14  موانع رشد علمی در ایران
      ویژگی اثر : تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381 چاپ دوم 1383.
15  وسائل ارتباط جمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی
      ویژگی اثر : پژوهشی درباره تاثیر فیلمهای سینمائــی، سریالها تلویزیونی، ویدئو، روزنامه و تبلیغات. چاپ اول تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 1375 و چاپ دوم تهران: نشرفر 1378.

 

جهانی شدن

آنتونی گیدنز

خلاصه کتاب موج سوم الوین تافلر

خلاصه کتاب تکوین جامعه شناسی نوین

خلاصه کتاب جهان رها شده گیدنز

اصول روزنامه نگاری

ژورنالیسم اینترنتی در ایران

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

مدل سوم ویلبر شرام

کمپین تبلیغات

مدیریت تبلیغات

برنامه ریزی رسانه ای

پیام های تبلیغاتی

تحقیقات بازاریابی

Marketing Research

دیوان شمس تبریزی (غزلیات)

جمشیدی:خوشحالم مرا با فردین مقایسه می‌کنند

تحقیقات ارتباطی متن آهنگ حقیقت داره دلتنگی

مدل سوم ویلبر شرام

کمپین تبلیغات

مدیریت تبلیغات

برنامه ریزی رسانه ای

پیام های تبلیغاتی

تحقیقات بازاریابی

(Marketing Research)

دیوان شمس تبریزی (غزلیات)

جمشیدی:خوشحالم مرا با فردین مقایسه می‌کنند

تحقیقات ارتباطی

متن آهنگ حقیقت داره دلتنگی

خلاصه تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات

انواع مدل های ارتباطی

خبر و اصول خبر نویسی

 

روابط عمومی از حاشیه تا متن

اصول سرپرستی و روابط عمومی

مبانی کارآفرینی

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

گلایه از خدا و جواب سپهری

روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه

روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه

جوامع فراصنعتی

روزنامه نگاری سایبر

فضای سایبر چیست

CyberSpace

روزنامه های الکترونیک

راهی به سوی توسعه رسانه ای

تئوری آشوب و کاربرد آن در مدیریت

مفاهیم اگزیستانسیالیسم و اومانیسم

هارپ چیست؟

غول های رسانه ای جهان

 

 

 

/ 0 نظر / 152 بازدید