زندگینامه دکتر تنهایی


شناخته شده به عنوان چهره ماندگار کرج در تابستان 87
شناحته شده به عنوان پ‍زوهشگر برتر از واحد دانشگاهی اراک پائیز 87
شناخته شده به عن.ان پزوهشگر برتر از واحد دانشگاهی تهران مرکزی زمستان 87
- سوابق آموزشی: مدرس دروس مبانی جامعه شناسی و جامعه شناسی خانواده در آمریکا، دو سال در سال های 1980- 1979 میلادی
استاد مدعو در دانشگاه تربیت مدرس تهران بمدت 3 سال، تمام وقت دانشگاه تربیت معلم تهران به مدت 3 سال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و واحد شمال، ادامه دارد
استادیار در دانشگاه های آزاد اسلامی: واحدهای کرمان، اراک و تهران مرکزی از سال1365 وتمام وقت تهران مرکزی از سال 1376
سوابق اجرایی: معاون پ‍ژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی کرمان 68-13663
رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اراک 76-1370
مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی 83- 1380
رئیس دانشکده و رئیس مجتمع ولی عصر تهران مرکزی 84-1383
مدیر گروه ارسد جامعه شناسی واحد اراک، ادامه دارد
مدیر مسئول فصلنامه تخصصی جامعه شناسی (علمی– پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، ادامه دارد
سوابق پ‍‍‍‍زوهشی: مطالعه اجتماعی و اقتصادی شهر ماهان، با خمایت استانداری کرمان، 78-1377
مطالعه حاشیه نشین های صالح آباد و ولی آباد اراک با حمایت سازمان برنامه اراک 73-1372
مطالعه پرخاشگری در قشر حاشیه ای پاکدشت، تهران در فصلنلمه جامعه شناسی آشتیان سال اول شماره اول 1384
سوابق چاپ مقاله: جایگاه نظریه بلومر در جامعه شناسی معرفت، مجله پزوهشی دانشگاه اصفهان، جلد دهم، شماره های 1 و2، 1378
تحلیل زمینه های جامعه شناسی معرفت بوردیو، فصلنامه تخصصی علمی پژوهشی واحد آشتیان سال 1 شماره 3، 1384
اهمیت و نقش چندگانگی مفهوم...، قصلنامه تخصصی جامعه شناسی علمی پژوهشی واحد آشتیان سال 1 شماره 4، 1384
ساختار شناسی کنش پیوسته در ...، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی علمی پژوهشی واحد آشتیان سال 2 شماره 4 ،1386
هم فراخوانی ساخت نقش و کنش در نظریه جرج هربرت مید، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان سال دوم ، شماره 6 ، زمستان 1385
بازنگری شرح ذایتلین از چشم انداز دیالک تیکی خود و کنش در نظریه مید، فصلنامه تخصصی علمی پژوهشی آشتیان، سال 2، شماره 1، 1385،
تبیین مقایسه ای رفتار بزهکارانه شهر بابل...، فصلنامه تخصصی علمی پزوهشی جامعه شناسی آشتیان سال 3، شماره 1، 1386، با همکاری آقای دکتر عباسی
جهانی شدن، تجددگرایی و خانواده در ایران، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی آشتیان سال 3، شماره 2، 1386، با همکاری خانم دکتر شکربیگی
بررسی تاثیر اشتغال در فعالیتهای روزمره بزهکارانه، فصلنامه تخصصی جامه شناسی آشتیان سال 3 شماره 3، 1386، با همکاری آقای دکتر عباسی
بازبینی فرانظریه تفسیرگرایی ریشه ای در قشربندی پهلوی اول، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی سال3 شماره 4، 1386، با همکاری خانم کارخانه
بررسی تحلیلی خاستگاه نظری و تاریخی نظریه ی جامعه شناختی آنتونی گیدنز، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، سال 4، شماره !، 1387، با همکاری خانم قاری
سوابق چاپ کتاب: شیوه تنظیم پایان نامه، همراه با آقای دکتر نکهت، چاپ اول نشر همیار1373، چاپ دوم، در فرایند چاپ
درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، 1371، چاپ پنجم 1383 نشر مرندیز
جامعه شناسی در شرق باستان چاپ اول 1381 نشر بهمن برنا
جامعه شناسی در غرب باستان چاپ اول 1382 نشر بهمن برنا
جامعه شناسی متفکرین مسلمان چاپ اول 1383 نشر بهمن برنا
جامعه شناسی عرفای مسلمان چاپ اول 1386 نشر بهمن برنا
جامعه شناسی نظری، 1382، چاپ دوم 1386 نشر بهمن برنا
نظریه های جامعه شناسی، ویژه دوره کارشناسی، چاپ اول 1387، نشر مرندیز
هربرت بلومر و کنش متقابل نمائی، نگاه اول، بهار 88
جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید چاپ اول 1381 چاپ دوم زیر چاپ بهار 88
کتاب های خارج از چاپ: جامعه شناسی در ادیان، 1373، جامعه شناسی تاریخی اسلامی، 1378، جامعه شناسی نظری اسلام، 1379

 

 

جهانی شدن

آنتونی گیدنز

خلاصه کتاب موج سوم الوین تافلر

خلاصه کتاب تکوین جامعه شناسی نوین

خلاصه کتاب جهان رها شده گیدنز

اصول روزنامه نگاری

ژورنالیسم اینترنتی در ایران

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

مدل سوم ویلبر شرام

کمپین تبلیغات

مدیریت تبلیغات

برنامه ریزی رسانه ای

پیام های تبلیغاتی

تحقیقات بازاریابی

Marketing Research

دیوان شمس تبریزی (غزلیات)

جمشیدی:خوشحالم مرا با فردین مقایسه می‌کنند

تحقیقات ارتباطی متن آهنگ حقیقت داره دلتنگی

مدل سوم ویلبر شرام

کمپین تبلیغات

مدیریت تبلیغات

برنامه ریزی رسانه ای

پیام های تبلیغاتی

تحقیقات بازاریابی

(Marketing Research)

دیوان شمس تبریزی (غزلیات)

جمشیدی:خوشحالم مرا با فردین مقایسه می‌کنند

تحقیقات ارتباطی

متن آهنگ حقیقت داره دلتنگی

خلاصه تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات

انواع مدل های ارتباطی

خبر و اصول خبر نویسی

 

روابط عمومی از حاشیه تا متن

اصول سرپرستی و روابط عمومی

مبانی کارآفرینی

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

گلایه از خدا و جواب سپهری

روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه

روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه

جوامع فراصنعتی

روزنامه نگاری سایبر

فضای سایبر چیست

CyberSpace

روزنامه های الکترونیک

راهی به سوی توسعه رسانه ای

تئوری آشوب و کاربرد آن در مدیریت

مفاهیم اگزیستانسیالیسم و اومانیسم

هارپ چیست؟

غول های رسانه ای جهان

/ 1 نظر / 71 بازدید
وحید

جالب بود بمنم سر بزن به امید دیدار...