قورباغه را قورت بده

                   

با مطالعه و بررسی هرچه بیشتر درمورد مردان و زنانی که درآمد بهتری داشته وسریع‌تر پیشرفت کرده‌اند ویژگی(عمل‌گرایی) به عنوان بارزترین و پایدارترین رفتاری که آنها در هر کاری از خود نشانمی دهند خودنمایی می کند. افراد موفق و مؤثر کسانی هستند که مستقیماً به سراغکارهای اصلی خود می‌روند و خود را موظف می کنند تا به طور مداوم و بدون آنکه ذهنشانمنحرف شود به انجام آن کارها ادامه دهند تا آنها را به اتمام برسانند.
(شکست درعمل) یکی از مهمترین مشکلاتی است که امروزه در سازمان‌ها به چشم می‌خورد. بسیاری ازمردم مشغله را با موفقیت اشتباه می‌گیرند. این قبیل افراد مدام حرف می‌زنند، مرتبجلسه تشکیل می دهند و برنامه های فوق‌العاده‌ای را طرح ریزی می‌کنند،‌اما در نهایتکار مفیدی انجام نمی دهند و به نتایج مطلوب دست پیدا نمی‌کنند.
حداقل 95 درصد ازموفقیت شما در زندگی و کار بستگی به عادت‌های مختلفی دارد که به مرور زمان کسبمی‌کنید،‌عادت تعیین اولویت‌ها، غلبه بر تنبلی مداومت در انجام مهم‌ترین وظایف یکمهارت ذهنی و جسمی است.
یکی از به اصطلاح بزرگ‌ترین رازهای موفقیت این است کهشما واقعاً می‌توانید درخودتان یک «اعتیاد مثبت» نسبت به لذتی ایجاد کنید که ازاطمینان، اعتماد و قابلیت حاصل از موفقیت ناشی می‌شود وقتی این اعتبار را درخودایجاد کردید آن وقت بدون آنکه حتی دربارة آن فکر کنید زندگی خود را به نحوی سر وسامان خواهید داد که مدام کارها و پروژه‌های بزرگ‌تری را آغاز کنید و به انجامبرسانید.
برای ایجاد عادت توجه و تمرکز برروی مهم‌ترین کارهای به سه ویژگی اساسینیاز دارید که هرسه را می‌توان یادگرفت.
این سه ویژگی:            

·          تصمیم گیری

·          انضباط

·          اراده              

هستند   . شما تبدیل به همانی می‌شوید که تجسم می کنید»
پسقورباغه را قورت بده!

1 ) سفره را بچینید
برای موفقیت یک ویژگی هستکه فرد باید آن را داشته باشد و آن مشخص بودن هدف است. به بیان دیگر فرد بایدبداندن که چه می خواهد و شدیداً خواستار بدست آوردن آن باشد.
دقیقاً تصمیمبگیرید که چه می‌خواهید. روشن بودن در این امور یک شرط اساسی است. پیش از شروع کار،هدف‌ها و تصمیم‌هایتان را بنویسید.

2 ) برای هر روز از قبل برنامه‌ریزیکنید
برنامه‌ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الآن کاریبرای آن انجام دهید.
برنامه‌هایتان را روی کاغذ بیاورید. به ازای هر دقیقه ای کهصرف برنامه‌ریزی می‌کنید، به هنگام اجرای آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه جوییخواهید کرد.
یکی از مهمترین قوانن کارایی فردی «قانون 90/10» است.
این قانونمی‌گوید:
10%
وقت اولیه آی را که قبل از شروع کار صرف برنامه‌ریزی و تنظیمفعالیت‌های خود می‌کنید معادل 90% از وقتی را که در حین انجام فعالیت‌تا مصرفمی‌کنید صرفه‌جویی می کند.

3 )  قانون 20/80 را در همه امور به کاربگیرید
ما همیشه وقت کمی داریم به شرط انکه هم بخواهیم و هم درست از آناستفاده کنیم.
(قانون 20/80‌) یکی از سودمندترین قوانین در زمینه مدیریت زمان وزندگی است نام دیگر آن «قانون پارتو» است که به افتخار بنیان گذار آن پارتواقتصاددان ایتالیایی نامگذاری شده است. که در سال 1895 مطرح شده . وی متوجه شد کهجامعه‌ای که در آن زندگی می کند مردم را می‌توان به طور طبیعی به دو دستته تقسیمکرد: گروه اول که وی به آنها «اقلیت بسیار مهم» می‌‌گوید جزء 20% افرادی هستند کهاز نظر اقبتصادی و اثر بخشی در صدر قرار دارند. گروه دوم که وی به آنها «اکثریت کماهمیت» می‌گوید 80% را تشکیل می‌دهند که در سطح پایین جامعه قرار دارند.
ویبعدها کشف کرد که عملاً تمام فعالیت‌های اقتصادی تابع این قانون هستند، به عنوانمثال:
80%
از نتایجی که شما به دست می‌آورید نتیجة 20% از فعالیتهای شماست.

4 )  پیامد کارها را درنظر داشته باشید:
میزان بزرگی و موفقیت هر فردبستگی به این دارد که تا چه حد می‌تواند همه نیروهای خود را در یک کانال واحدبریزد .
مهم‌ترین و ضروری‌ترین کارهای شما آنهایی هستند که می‌توانند بیشترینتأثیر را چه مثبت و چه منفی روی کار و زندگی شما بگذارند. به جای تمرکز روی سایرکارها، تمام توجهتان را معطوف به این نوع کارها کنید.

5 ) روش الف ب پ رامدام به کار بگیرید
نخستین قانون موفقیت تمرکز است. یعنی همه نیروهای خود راروی یک نقطه متمرکز کنید، مستقیماً به سراغ همان نقطه بروید و به چپ و راست منحرفنشوید.
قبل از شروع لیستی از کارهایتان تهیه کنید و سپس آها را از نظر ارزش وضرورت اولویت بندی کنید تا مطمئن شوید که همیهش در حال انجام مهم‌ترین کارهایتانهستید.


6 ) روی اهداف اصلی تمرکز کنید
وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنیمتمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابرمی‌شود».
نتایجی را که باید قطعاً از کارتان بدست آورید تا بتوانید بگوئید که بهخوبی از عهده کار برآمده اید مشخص کنید و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دستآوردن آنها باشید.

7 ) به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید
تمرکز در معنایاصلی و درست کلمه توانایی، دقت و توجه ذهن روی یک موضوع واحد است.
هیچ وقت برایانجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد اما همیشه برای انجام مهم‌ترین کارها وقت کافیهست.
کارهای مهم را اول انجام دهید و کارهایی را که در اولویت نیستند اصلاًانجام ندهید.

8 ) پیش از شروع، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید:
میزانکارایی شما هرچه باشد، توانایی‌های بالقوه شما بیشتر از آن است که تا کنون به فعلدرآمده است .
آمادگی تمام و کمال قبل از شروع کار مانع عملکرد ضعیفمی‌شود.

9 ) همیشه یک شاگرد باقی بمانید
تنها ابزار موفقیت که قطعاً بهآن نیاز دارید، صرف نظر از اینکه کارتان چیست، این است که بیشتر و بهتر از آنچه ازشما انتظار می‌رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید .
هرچه در ارتباط باکارهای ضروری و مهم‌تان دانش و مهارت بیشتری به دست آورید، می‌توانید سریع‌تر آنهارا شروع کنید و زودتر به اتمام برسانید.

10 ) استعدادهای منحصر به فرد خود راتقویت کنید
در کار خودتان را انجام دهید، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکیبیشتر و از روی سخاوت. همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد».
دقیقاًمشخص کنید چه کاری است که در حال حاضر خیلی خوب انجام می‌دهید یا در آیندهمی‌توانید خیلی خوب انجام دهید، سپس تمام توان خود را در انجام آن به کارگیرید.

11 )محدودیت‌های اصلی خود را مشخص کنید
تمام افکار خود را رویکاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمیسوزانند»
محدودیت ها و یا عوامل بازدارنده درونی و بیرونی خود را مشخص کنید.عواملی که سرعت شما را در دست یابی به مهم‌ترین هدف‌هایتان تعیین می کند. سپستمرکزتان را به از بین بردن این محدودیت‌ها معطوف کنید.

12 ) هر بار یک قدم بهجلو بروید
افرادی هم که توانایی متوسطی دارند می‌توانندکارهای بزرگ انجام دهند،اگر هر بار تمام نیروی خود را به طور خستگی ناپذیر روی یک چیز متمرکز کنند»
یکضرب آ لمثل قدیمی انگلیسی می‌گوید: «یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت مثل آبخوردن.
طی کردن راهی که هزاران فرسنگ است با برداشتن یک قدم آغازمی‌شود»

13 ) خودتان را تحت فشار بگذارید
نخستین شرط لازم برای موفقیتاین است که نیروهای جسمی و ذهنی خود را به طور پیوسته و خستگی ناپذیر روی یک مسئلهمتمرکز کنید»
همیشه تصور کنید که یک ماه دیگر باید شهر را ترک کنید، طوری کارکنید که گویا مجبور هستید قبل از ترک شهر تمام کارهای اصلی تان را به اتمامبرسانید.

14 ) قدرت‌های فردی خودرا حداکثر برسانید
تمام سرمایه‌های خودرا یک جا جمع کنید، همه استعدادهای خود را گرد آورید، تمام نیروهای خود را آرایشدهید، و همه توانایی‌های خود را برای تسلط روی حداقل یک زمینه کاری متمرکزکنید»ـ
اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتری دارید مشخص کنید ومهم‌ترین و ضرویر‌ترین کارهایتان را در این اوقات انجام دهید. به اندازه کافیاستراحت کنید تا بتوانیدبیشترین بازدهی را داشته باشید.

15 ) خودتان را بهفعالیت ترغیب کنید
بالاترین لذت‌ها در شور و شوقی است که انسان را بهماجراجویی‌ها و پیروزی‌های بزرگ و فعالیت‌ها خلاقه وادار می‌کند.  
خودتان مشوقخودتان باشید. در هر شرایط یا موقعیتی به دنبال کسب نتایج خوب باشید. به جای تمرکزبر مشکلات به دنبال راه حل بگردید. همواره فردی خوش بین وسازنده باشید.

16 ) روش تنبلی سازنده را تمرین کنید
مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقتایجاد کنید. هر روز برای انجام کارهای فردا برنامه‌ریزی کنید. چند کار کوچک را کهباید حتماً انجام شوند همان اول صبح انجام دهید. سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی ومهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید».
هیچکس نمی‌تواند همهکارها را انجام دهد. بنابراین باید یادبگیرید که از روی عمد در انجام برخی ازکارهایی که از ارزش و اهمیت کمتری برخوردار هستند تنبلی کنید. با این کار خواهیدتوانست وقت کافی برای معدود کارهایی که واقعاً مهم هستند ایجاد کنید.

17 ) اول سخت‌ترین کار را انجام دهید
هرچه بیشتر عمر می‌کنیم بیشتر اطمینان پیدا میکنم که تفاوت عمده انسانها، تفاوت بین انسانها ضعیف و قوی، بین انسان بزرگ و کوچکمیزان توانایی یا اراده استوار و خلل‌ناپذیر آنهاست. به این معنی که انسان قدرتمندهنگامی که هدفی را برای خود مشخص می‌کند دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا مرگ یاپیروزی»
روزتان را با سخت‌ترین کار آغاز کنید. کاری که می‌توانید بزرگترین تأثیررا بر خودتان و حرفه‌تان بگذارد. و تا وقتی که آن را تمام نکرده‌اید دست از کارنکشید.

18 ) کار را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کنید
هر کاری در ابتدامانند یک نخ نازک است. اما هر بار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ راضخیم‌تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتاً این نخ تبدیل به طناب ضخیم و بلندی می‌شودکه برای همیشه به دور فکر و عمل ما می‌پیچد».
کارهای بزرگ و پیچیده را به قطعاتکوچکتر تقسیم کنید و سپس هر بار یک قسمت از ار را شروع کنید و به اتمامبرسانید.

19 ) وقت بیشتری ایجاد کنید
هیچ چیز به اندازه تمرکز انرژی رویتعداد محدودی از هدف‌ها به زندگی تان توان و نیروی بیشتر نمی دهد».
برنامهروزانه خود را روطی تنظیم کنید که به صورت طولانی مدت هر روز وقت کافی برای تمرکزکامل روی کارهای مهم و اصلی داشته باشید.

20 )  سرعت انجام کار را افزایشدهید
 منتظر نمانید. زمان مناسب تر از اکنون وجود ندارد. از همین قطه ای کهایستاده اید با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید کار را ادامه دهید. همینطور که پیش می‌روید. ابزارها و امکانات بهتر و مناسبب‌تر را پیدا میکنید».
عادت کنید کارهای اصلی خود را سریع‌تر انجام دهید. به عنوان فردی کهکارها را سریع و دقیق‌ انجام می دهد مشهور شوید.


21 ) هربار یک کار مهمانجام دهید:
راز قدرت واقعی در این است، با تمرین کردن مداوم یاد بگیرید کهچطور توانایی‌های خود را هدر ندهید و در لحظه آنها را بر یک نقطه متمرکزکنید»
کارهای ضروری تان را دقیقاً مشخص کنید. سریعاً کار را شروع کنید و سپسبدون توقف تا انجام 100% کار را پیش ببرید. این رمز واقعی افزایش کارآیی و بهره‌وریفردی است .

» خلاصه کتاب جهان رها شده گیدنز :: ۱۳٩٢/٩/٢
» تحقیقات ارتباطی :: ۱۳٩٢/۸/۱
» نظریه های ارتباط جمعی :: ۱۳٩٢/٧/٢
» گزیده ای در باب ارتباطات انسانی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» توهم دانایی در عصر نادانی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» عصر مجازی و جرائم فضای سایبر :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» سوار بر موج چهارم :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» بازاریابی به زبان ساده (با بیش از ۱۰۰ نکته کاربردی) :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» چشم انداز کتاب در هزاره سوم :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» روابط عمومی از حاشیه تا متن :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» اصول سرپرستی و روابط عمومی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» مبانی کارآفرینی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» گلایه از خدا و جواب سپهری :: ۱۳٩٢/۶/٢۶
» روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» جوامع فراصنعتی :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» روزنامه نگاری سایبر :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» فضای سایبر چیست | CyberSpace :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه رسانه ای :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» تئوری آشوب و کاربرد آن در مدیریت :: ۱۳٩٢/۶

/ 0 نظر / 31 بازدید